تبلیغات
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://s5.picofile.com/file/8153284392/lotus_up.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_meta_description]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title], [cb:blog_meta_keywords]">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link href="http://themeupload.theme-designer.com/51/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<!-- template51-mihanblog -->
<!-- Design By : wWw.Theme-Designer.Com -->
<!-- version: 2.0 -->

<body bgcolor="#0C1921">

<div align="center">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl" >
<tr>
<td class="theme-designer-com1">

<div align="center">
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="width:1003px; overflow:hidden; height:259px; overflow:hidden; background-image:url('http://s5.picofile.com/file/8153281176/%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D9%87%D8%AF%D8%B1.jpg'); background-repeat:no-repeat">
<!---------- address-image --------->
<div class="theme-designer-com6"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">
<div id="styleone">
  <ul>
    <li><a href="[cb:blog_full_address]">نیلوفر سرخ </a></li>
    <li><a href="mailto:[cb:blog_email]">دنیای ارواح</a></li>
    <li><a href="[cb:blog_full_address]/post/archive">تاریخ نیلوفر</a></li>
    <li><a target="_blank" href="[cb:blog_rss_href]">حالت روحانی</a></li>
    <li><a href="http://avatarnews.mihanblog.com/">ویراستار قالب</a></li>
    <li><a href="[cb:blog_contact_href]">سخن گفتن</a></li>
  </ul>
</div>
</td>
<td width="250" valign="top">
<div class="date-rss1"></div>
<div class="date-rss4"><script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.theme-designer.com/s/history/?type=1'></script></div>
<div class="date-rss3"></div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!---------- he ---------------------------->

<div align="center">
<table border="0" width="958" cellspacing="0" cellpadding="0" style="">
<tr>
<td>
<div class="theme-designer-com2">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="7">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="175"><div align="right">

<div class="menu"></div>
<div class="menu2">

<div class="menu-ali2"><div class="m-t">نیلوفر ما !</div></div>
<div class="m-p"><div align="center">

<style>
.search{width:160px; overflow:hidden; height:27px; overflow:hidden; background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/51/image/19.gif'); background-repeat:no-repeat; background-position: 0px 0px; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px 0px 20px 0px;}
.sch{margin:0px;padding:0px;height:23px; overflow:hidden; margin:0px;}
.but{cursor:pointer;width:30px; overflow:hidden; height:23px; overflow:hidden; border:none;background:none; margin:0px;}
.txt{border:0;background:none;color:#000000; width:120px; overflow:hidden; height:23px; overflow:hidden; padding:10px 5px 0px 5px; margin:0px; font-family:tahoma; font-size:8pt;}
</style>
<div class="search">
<form method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="[cb:blog_full_address]" type="hidden">
<div align="center"><div style="height:27px; overflow:hidden; width:160px; overflow:hidden;"><div align="right">
<input type="submit" value=" " class=but><input type="text" name="q" size="21" class=txt value="جستجو کنید ..." onfocus="if (this.value == 'جستجو کنید ...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'جستجو کنید ...';}">
</div></div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<center>[cb:blog_logo]</center>
<div class="text">[cb:blog_description]</div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:blog_author_link]">مدیر گروه  : [cb:blog_author_name]</a></div>
</div><div class="space"></div>

<cb:block_author>
<div class="menu-ali1"><div class="m-t">اعضای گروه</div></div>
<div class="m-p">
<cb:loop_author><div class="vmenu"><a href="[cb:author_href]" title="[cb:author_post_count]" >[cb:author_name]</a></div></cb:loop_author>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_author>

<cb:block_poll>
<div class="menu-ali2"><div class="m-t">نظر سنجی</div></div>
<div class="m-p">
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
<center><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="height: 20; width:130px;"/></center>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_poll>

<cb:block_linkdaily>
<div class="menu-ali1"><div class="m-t">دوستان نیلوفر</div></div>
<div class="m-p">
<cb:loop_linkdaily><div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" >
[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>

</div>
<br>
<div class="vmenu"><a  target="_blank" href="[cb:linkdaily_full_list_href]" >لیست کامل دوستان روزانه</a></div>
<div class="vmenu"><a  href="[cb:linkdaily_new_href]" >من هم دوست بشوم !؟</a></div>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_linkdaily>

<cb:block_blog_archive>
<div class="menu-ali2"><div class="m-t">تاریخچه نیلوفر</div></div>
<div class="m-p">
<cb:loop_blog_archive><div class="vmenu"><a href="[cb:blog_archive_href]" title="[cb:blog_archive_post_count]">
[cb:blog_archive_text]</a></div></cb:loop_blog_archive>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_blog_archive>

<!---------- block right ------------------------->
<div class="menu-ali1"><div class="m-t">بخش شما !</div></div>
<div class="m-p">

<div align="center"><a href="http://avatarnews.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upsara.com/images/gpr9_11111.png" alt=""></a></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div>

</div><div class="space"></div>
<!---------- block right ------------------------->

</div>
<div class="menu3"></div><br>


</div></td>
<td valign="top" width="5">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="584">

<cb:block_post><cb:loop_post>
<div class="post" align="right"><div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></div></div></div>
<div class="post2"><div align="center"><div class="post4"><div align="right" >
[cb:post_body1] [cb:post_body2]<br><br>
:: [cb:post_continue_link]
<cb:block_post_category><br>:: مرتبط با: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
[cb:post_category_name]</a> , </cb:loop_post_category></cb:block_post_category>

<cb:block_post_tag><br>:: برچسب‌ها: <cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]">
[cb:post_tag_name]</a> , </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag><br>

<cb:block_post_related_link>:: لینک های مرتبط: <cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]">
[cb:post_related_link_name]</a> , </cb:loop_post_related_link></cb:block_post_related_link>
</div></div></div>
<div class="ali-behnamfar"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<div style="width:100%; padding:8px 7px 0px 0px; color:#666666; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/10.jpg" ></div>
<div class="icon3" style="width: 5px; height: 1px" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : [cb:post_author_name]</div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : [cb:post_create_date]</div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon2" ><a target="_self" href="[cb:post_comment_href_onpage]">[cb:post_comment_text] [cb:post_comment_count] </a></div>
</div>
</td>
<td width="85">
<div align="center">
<div class="cbft"><a target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add? url=[cb:blog_full_address]/[cb:post_href]&title=[cb:post_title]" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/26.gif" border="0"></a></div>
<div class="cbft"><a target="_blank" href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp; url=[cb:blog_full_address]/[cb:post_href]&amp;title=[cb:post_title]" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/27.gif" border="0"></a></div>
<div class="cbft"><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?u=[cb:blog_full_address][cb:post_href]&t=[cb:post_title]" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/28.gif" border="0" ></a></div>
<div class="cbft"><a target="_blank" href="http://twitter.com/home?status=Reading+this:+[cb:blog_full_address][cb:post_href]&title=[cb:post_title]" title="این مطلب را به اشتراک بگذارید"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/29.gif" border="0" ></a></div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="post3"></div>
<div class="ali-behnamfar2"></div>
</cb:loop_post>

<!-- ------------comment------------ -->
<cb:block_post_comment>
<div align="center">
<div class="mihanblog-comment">
<div class="mihanblog-comment-block">
<div class="mihanblog-comment-user-block" align="right">می توانید دیدگاه خود را بنویسید</div>
<cb:loop_post_comment>
<div align="center">
<div class="mihanblog-comment-user-block">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="right"><b><a rel="nofollow" href="[cb:post_comment_senderweb]"><font color="#0e73b8">[cb:post_comment_sendername]</font></a></b></td>
<td align="left">[cb:post_comment_date]</td>
</tr>
</table>
<div class="mihanblog-comment-user-khat"></div>
<div class="mihanblog-comment-user-text" align="right">[cb:post_comment_body]</div>
<!-- admin -->
[cb:post_comment_replystart]
<div class="mihanblog-comment-admin" align="right">
<code>
<blockquote>
<strong><font color="#0e73b8">[cb:post_comment_replyname]  پاسخ داد:</font></strong><br>
[cb:post_comment_replybody]
</blockquote>
</code>
</div>
[cb:post_comment_replyend]
<!-- /admin -->
</div>
</div>
</cb:loop_post_comment>
<!-- send comment -->
<div class="mihanblog-comment-send" align="right">[cb:post_comment_form]</div>
<!-- /admin comment-->
</div>
</div>
</div>
</cb:block_post_comment>
<!-- ------------/comment------------ -->

</cb:block_post>

<cb:block_general_list>
<div class="post" align="right" ><div class="title-post"><div class="link-title-post">لیست</div></div></div>
<div class="post2"><div align="center"><div class="post4"><div align="right" >
<cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" title"[cb:general_list_title]">:: [cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list>
</div></div></div>
</div>
<div class="post3"></div>
<div class="ali-behnamfar2"></div>
</cb:block_general_list>

<cb:block_pages>
<table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" width="100%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<p align="right">
<div id="styleone2">
  <ul>
    <li><a href="">( تعداد کل صفحات: [cb:pages_total] )</a></li>
    <cb:loop_pages><li><a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a></li></cb:loop_pages>
  </ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="10">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
</cb:block_pages>

</div></td>
<td valign="top" width="5">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="175"><div align="right">

<div class="menu4"></div>
<div class="menu2">

<cb:block_blog_category>
<div class="menu-ali1"><div class="m-t">گروه ها</div></div>
<div class="m-p">
<cb:loop_blog_category><div class="vmenu"><a href="[cb:blog_category_href]" title="[cb:blog_category_post_count]" >
[cb:blog_category_name]</a></div></cb:loop_blog_category>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_blog_category>

<cb:block_link>
<div class="menu-ali2"><div class="m-t">تبلیغات متنی</div></div>
<div class="m-p">
<div class="vmenu"><a target="_blank" title="حرفه ای ترین قالب های آواتاری را در آواتار نیوز بیابید " href="http://avatarnews.mihanblog.com/" >قالب وبلاگ</a></div>
<cb:loop_link><div class="vmenu"><a target="_blank" href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" >[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>
<br>
<div class="vmenu"><a href="[cb:link_full_list_href]" >مشاهده لیست کامل پیوندها</a></div>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_link>

<cb:block_extrapage>
<div class="menu-ali1"><div class="m-t">صفحات</div></div>
<div class="m-p">
<cb:loop_extrapage><div class="vmenu" ><a target="_blank" href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_extrapage>

<cb:block_blog_tag_cloud>
<div class="menu-ali2"><div class="m-t">برچسب ها</div></div>
<div class="m-p">
<cb:loop_blog_tag_cloud><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
[cb:blog_tag_cloud_text]</a> , </cb:loop_blog_tag_cloud>
</div><div class="space"></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<div class="menu-ali1"><div class="m-t">دیگر موراد</div></div>
<cb:block_stat><div class="m-p">
 » تعداد مطالب : [cb:stat_total_post]<br>
 » تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br>
 » آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br>
 » بازدید امروز : [cb:stat_today_view]<br>
 » بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br>
 » بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br>
 » بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br>
 » بازدید کل : [cb:stat_total_view]<br>
 » آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br><br>
</div></cb:block_stat>
<div align="center"><div style="width:168px; overflow:hidden;">
<center>[cb:blog_script]</center>
</div></div><div class="space"></div>

</div>
<div class="menu5"></div><br>


</div></td>
<td valign="top" width="7">&nbsp;</td>
</tr>
</table>

</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>

<div align="center">
<table border="0" width="958" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<div class="theme-designer-com3" align="right">
<table border="0" width="958" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="350" valign="top"> 

<div class="theme-designer-com4"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/21.jpg" ></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="17">&nbsp;</td>
<td>
<cb:block_blog_recent_post>
<div class="link2">
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class="vmenu2"><div class="vmenu3"><a href="[cb:blog_recent_post_href]" title="[cb:blog_recent_post_date]" ><div class="ali55">[cb:blog_recent_post_text] </div></a></div></div>
</cb:loop_blog_recent_post>
</div>
</cb:block_blog_recent_post>
</td>
</tr>
</table>

</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td width="350" valign="top">

<div class="theme-designer-com5"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/51/image/20.jpg" ></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30">&nbsp;</td>
<td>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.theme-designer.com/s/azan/azan.htm"></script>
<script language="javascript">var CurrentDate= new Date(); var JAT= 1;  function pz() {};init();document.getElementById("cities").selectedIndex=12;coord();main();</script>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="theme-designer-com7">
<div class="copyright" style="line-height: 20px" align="center">
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به <a href="[cb:blog_full_address]">[cb:blog_title]</a> می باشد.
<br>
.:: This Template By : <a target="_blank" href="http://avatarnews.mihanblog.com/" title="قالب وبلاگ" >AvatarNews.mihanblog.com</a> ::.
</div>
</div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

</body>
</html>